ثبت اعتراض رایانه

مدارک مورد نیاز جهت ثبت اعتراض یارانه:
کد ملی سرپرست و شماره حساب بانکی سرپرست خانوار