ثبت نام offline

* مدارک مورد نیازبرای معاملات فصلی off line

 

1- تکمیل فرم مربوط به سه ماهه مورد نظرکه شامل نوع شخص (حقیقی ، حقوقی غیر دولتی ، سایر سازمانها دولتی) ، نام بنگاه ، کد اقتصادی ، کد پستی ، واحد مالیاتی مربوطه ، آدرس ، کد رهگیری (در صورت دارا بودن)

۲- تکمیل فرم مربوط به اطلاعات خریدار ( در صورت تجمیعی بودن مبالغ نیازی به تکمیل فرم مربوط به خریدار نمی باشد.)

۳- درج کامل و دقیق مبالغ فروش و هزینه (ریال) در فرم مربوطه