ثبت اینترنتی شرکت

تمام اشخاص حقوقی و مؤسسات و شرکت ها از زمان تشکیل برای آنکه فعالیت آنها قانونی شود موظفند که ظرف مدت شش ماه در اداره ثبت شرکت ها، شرکت خود را ثبت نمایند تا بتوانند حیات حقوقی شرکت را تضمین نمایند. در صورتی که شرکت سهامی تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه ماده شش لایحه به ثبت نرسیده باشد قابل انحلال است.

 

شرکت ها براساس قانون تجارت هفت نوع می باشد:

شرکت تضامنی: مسئولیت شرکاء آن نامحدود می باشد.

شرکت نسبی: مسئولیت شرکاء به نسبت سرمایه آورده شده در شرکت می باشد.

شرکت مسئولیت محدود: مسئولیت شرکاء به اندازه سرمایه ای که به شرکت آورده اند می باشد.

شرکت سهامی عام و خاص: مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

شرکت مختلط سهامی:این شرکت  از شرکاء ضامن و سهام داران تشکیل می شود که مسئولیت شرکاء ضامن نامحدود می باشد.

شرکت مختلط غیر سهامی: این شرکت از شرکاء ضامن با شرکاء با مسئولیت محدود تشکیل می شود که مسئولیت شرکاء ضامن نامحدود می باشد.

شرکت تعاونی: این شرکت ها الزامأ شرکت های تجاری نیستند بلکه اگر موضوع آنها تجاری نباشند تجاری محسوب نمی شوند، این شرکت ها انحصارأ تابع قانون بخش تعاونی هستند و تنها تصفیه آنها تابع مقررات تصفیه در قانون تجارت است.