ثبت مستغلات

اظهارنامه مستغلات برای اشخاص حقیقی که مالک اعیانی می باشند در نظرگرفته می شود.