مدارک لازم برای مرحله دوم ثبت نام کداقتصادی حقیقی

  • اطلاعات هویتی شرکا ( در صورت داشتن شرکا )
  • تعیین سهم شرکا ( برطبق درصد )
  • برگ قطعی سال ۸۹
  • آخرین فیش پرداختی مالیات
  • اطلاعات یک حساب بانکی