ثبت نام ارزش افزوده

مدارک مربوط به ارسال ارزش افزوده

مرحله دوم ثبت نام

۱- دردست داشتن نامه محرمانه ارسالی پستی مربوط به ارزش افزوده

۲- تکمیل فرم مربوطه به ارزش افزوده که شامل اطلاعات هویتی ، پرونده مالیاتی ، اعضاء یا شرکاء ، و ……. می باشد.