معاملات فصلی

 

کلیه اشخاص حقوقی وحقیقی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ که شامل :
الف) صاحبان مشاغل بند”الف” که به موجب این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر روزنامه وکل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را بار عایت اصول وموازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگاهداری کنند.
ب) صاحبان مشاغل بند ” ب” که برحسب این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر درآمد وهزینه می باشند. نمونه های دفاتر مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد و دردسترس قرار می گیرد.

* توجه : کلیه اشخاصی که مرحله کد اقتصادی خود را تکمیل نموده و دارای نامه محرمانه که شامل نام کاربری و کلمه عبور میباشد الزامی است که معاملات فصلی خود را به صورت online اظهار نموده و در غیر اینصورت از طریق offline (به صورت سی دی ) معاملات فصلی خود را اظهار نمایند.