مرحله دوم کد اقتصادی

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که مرحله پیش ثبت نام را انجام داده اند برای تکمیل روند ثبت نام کداقتصادی نیازمند به ثبت نام مرحله دوم می باشد.