پیش ثبت نام

کلیه مشاغل ها چه اشخاص حقیقی چه حقوقی که دارای فعالیت شغلی می باشند موظف به تشکیل پرونده مالیاتی و دریافت کدرهگیری پیش ثبت نام می باشند.

اشخاصی که مرحله پیش ثبت نام خود را تکمیل نکنند یا دارای ایراد باشد امکان ارسال اظهارنامه مالیاتی برای آنها نمی باشد.