بند ج

مشمولین بند ج ماده ۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم

صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات بندهای (الف‌) و (ب‌) مذکور نیستند مشمول بند ج هستند مانند اغذیه فروشان و آرایشگران… و مکلفند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق ضوابط و نمونه‌های تعیین شده در ماه های خرداد و تیراز طریق اظهارنامه مالیاتی به سازمان امور مالیاتی کشور به صورت الکترونیکی ارائه دهند.