لیست مالیات برحقوق

* راهنمای مالیات بر درآمد حقوق

مودیانی حقیقی و حقوقی که هر ماه لیست حقوق کارمندان خود را به صورت دستی به اداره مالیاتی مربوطه خود تسلیم می کردند با در دست داشتن نامه محرمانه کد اقتصادی خود برای ارسال لیست حقوق کارمندان خود به صورت online باید اقدام نمایند.

* توجه : در صورت دارا نبودن نامه محرمانه ، مودیان باید لیست حقوق کارمندان خود را به اداره مالیاتی مربوطه پست نموده و جهت اخذ نام کاربری و کلمه عبور در اسرع وقت اقدام نمایند.*